Generalforsamling 2020

26. marts 2020

SOM FØLGE AF CORONASITUATIONEN HAR VI VALGT AT AFLYSE GENERALFORSAMLINGEN I VKV DEN 26. MARTS PÅ KFUM.

Der er ikke fastlagt nogen ny dato for nuværende. 

Der afholdes generalforsamling torsdag den 26. marts kl. 17.00 på KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 70, Varde.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

9. Evt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden (Gustav Petersen) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.