Vedtægter for
Varde Kaserners Venner (VKV)

 

§ 1 - Navn og hjemsted


Stk. 1.
Foreningens navn er: Varde Kaserners Venner.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Varde Kommune.

§ 2 - Foreningens formål


Stk. 1.
Foreningens formål er at støtte og bevare Varde Kaserner.

Stk. 2.
Foreningens formål er endvidere at udvikle og vedligeholde gode relationer mellem borgere, erhvervslivet, kommunen og Kasernerne, til gavn for alle parter. Dette sker gennem støtte, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter, der direkte eller indirekte styrker Varde Kaserners samt lokalområdets omdømme. Typiske aktiviteter kan omfatte:
• Kultur- og idrætsaktiviteter.
• Oplysnings- og debatarrangementer.
• Kontaktarrangementer.
• Underskriftindsamlinger og hvervekampagner.
Bestyrelsen fastlægger til enhver tid foreningens aktiviteter.

§3 - Medlemskreds og kontingent


Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen efter oplæg fra bestyrelsen.

Stk. 3.
Man ekskluderes uden nærmere varsel af foreningen såfremt der er kontingentrestance efter den 1. maj.


§ 4 - Generalforsamlingen


Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel elektronisk til medlemmerne og bekendtgørelse i dagspressen.

Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der har betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
9. Evt.

Stk. 6.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.

§ 5 - Foreningens daglige ledelse
 

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 4 – 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan efter behov supplere sig selv.

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestående som minimum af: Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær.

Stk. 3.
Halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år.

Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 9.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 6 - Regnskab og revision


Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3.
Regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.
Revideret regnskab skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 7 - Tegningsregler


Stk. 1.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved en af disse sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.
Kassereren er bemyndiget til at forestå foreningens daglige drift med brug af netbank.

§ 8 - Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens midler med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 9 - Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10 - Opløsning


Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til KFUM soldaterhjem.

Download vedtægterne her (75 kb)